ANBI status

Naam:
Stichting Twentement. De stichting handelt onder de naam D’RAN Festival.

RSIN nummer: 857205043

Adres
Schuringsdwarsweg 16
7523 AV Enschede

Doelstelling:
Het versterken en toegankelijk maken van de democratische dialoog tussen burgers, instellingen, maatschappelijke organisaties, media en politici, onder andere middels het jaarlijks organiseren van het festival voor democratie D’RAN.
Het volgende festival heet D’RAN 19

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Ter verwezenlijking van haar doelstelling organiseert de stichting jaarlijks een D’RAN festival voor democratie.

Het eerstvolgende festival (D’RAN19) wordt weer gehouden in de wijk Roombeek in Enschede op 17 en 18 mei 2019.

Financiën/Fondsenwerving
De stichting voorziet als volgt in haar financiële middelen:

  • werven van subsidies van overheden, fondsen en andere instellingen;
  • werven van sponsorbijdragen (NB. Op het festival zelf worden geen commerciële activiteiten toegestaan).
  • in rekening brengen van bijdragen van deelnemers. Aan deelnemers wordt een bijdrage gevraagd ter dekking van de algemene kosten.
  • in rekening brengen van de directe kosten van faciliteiten, die door de stichting aan deelnemers ter beschikking worden gesteld.

Het vermogen van de stichting is tevens haar werkkapitaal. De stichting houdt een bankrekening aan, waarop binnenkomende gelden worden gestort en van waar kosten worden betaald. Er is geen kasverkeer (contant geld).

Het vermogen van de stichting wordt aangewend uitsluitend voor de organisatie van de jaarlijkse edities van D’RAN, het festival voor democratie, dialoog en durf.

Bestuur 
In de statuten van de stichting is geregeld dat het bestuur uit tenminste 3 en maximaal 5 personen bestaat. De huidige leden van het bestuur zijn:

(Wouter) van de Wetering Voorzitter en penningmeester a.i.
(Boudewijn) K.J. Rip, Secretaris
(Ingrid) M. Kleinsman, Lid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Zij ontvangen derhalve voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Organisatie:
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. De stichting kent geen werknemers. De werkzaamheden ten behoeve van de organisatie van het festival worden uitgevoerd door een festivalmanager op basis van een overeenkomst van opdracht, alsmede door onbezoldigde vrijwilligers.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting is opgericht op 19 januari 2017.

Het bestuur is samen met de festivalmanager en aan aantal vrijwilligers volop actief met de organisatie van D’RAN 18, het festival voor democratie, dialoog en durf, dat op 7 en 8 september 2018 wordt gehouden op Roombeek in Enschede. Daaronder is ook begrepen het werven van deelnemers, sponsors en subsidiënten.

Jaarlijks zal het bestuur verslag doen van zijn activiteiten over het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording:
De stichting bekostigt haar activiteiten met subsidies, sponsorbijdragen en bijdragen van deelnemers aan het festival.

De stichting werkt met een begroting.

De provincie Overijssel en de gemeenteraad van Enschede en de Twentse steden en het Waterschap vechtstromen D’RAN 17 mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning.

Aan het eind van ieder boekjaar zal de stichting een financiële verantwoording publiceren over het afgelopen jaar.